Violin Bow

ALEXANDRE SOUPTEL

Former Singapore Symphony

Orchestra concert master

“…Beautifully handcrafted violins that have a bright, sweet, and singing tone!…”

Xem Souptel thực hiện test điều khiển vĩ Oistrakh trên vĩ pernambuco chuyên nghiệp HVW-10 của chúng tôi. Bài test cho thấy độ nảy tự nhiên cực kỳ tốt và độ cân bằng tuyệt vời của vĩ.